آزمایشگاه

SAM_3411  ۲

آزمایشگاه شهرک نمونه مددجویان دارای بخشهای میکروب شناسی،بیوشیمی ،هماتولژی وسرولوژی می باشد و با داشتن پرسنل مجرب و تجهیزات کافی و به روز سعی بر آن بوده که آزمایش ها ی مدد جویان با بالاترین کیفیت و صحت انجام شود