خانوادهای توانخواهان و اقشار مردمی

بسمه تعالی

ستاد جهیزیه و حمایت از خانوادهای بی بضاعت مددجویان و سایر اقشار اجتماعی کمک های نقدی و غیر نقدی شایسته ای را به این هموطنان تقدیم کرده اند که انشاءالله اخبار آن متعاقباً به استحضار خواهد رسید