توانخواهان

بسمه تعالی

ستاد جهیزیه و حمایت از خانوادهای بی بضاعت مددجویان و سایر اقشار اجتماعی کمک های نقدی و غیر نقدی شایسته ای را به این هموطنان تقدیم کرده اند که انشاءالله اخبار آن متعاقباً به استحضار خواهد رسید

گزارش عملکرد واحد توانبخشی  در سال ۹۴

۱-راه اندازی واحد فیزیوتراپی مستقر در واحد هاشمی نژاد و تجهیز آن با دستگاه های درمانی

۲-تجهیز و تکمیل ابزارهای توانبخشی موجود در کره ای نوانبخشی

۳- تنطیم برنامه ی سه ماهه ی مدون ویزیت هفتگی برای مددجویان و ابلاغ آن به بخش ها.

۴-ویزیت دوره ای ماهیانه مددجویان  و ارزیابی آنان جهت ارائه ی برنامه ی توانبخشی مورد نیاز