دندان پزشکی

۱۲۳۹۷۴

گزارش عملکرد دندان پزشکی مهر ماه ۱۳۹۵:

تعداد پذیرش شدگان:۱۰۱ نفر

پذشگان:

دکتر شهبان پور:۸۶ نفر                دکتر خلیلی:……              دکتر سجودی:۱۵ نفر

تعدادبیماران پذیرش شده از هر بخش

بخش موج:   ۲   نفر             بخش مردان۹:۲   نفر            بخش مروارید:   ۱۶     نفر

بخش صدف: ۱   نفر             بخش مردان۱:۴   نفر            بخش مرجان:    ۲۴     نفر

بخش دریا:   ۲   نفر             بخش مردان۳: ۳  نفر            بخش ریحانه:……

دختران:     ۲۱   نفر             بخش روان:    ۵  نفر             پرسنل:۳                  نفر

بخش ساحل:۴  نفر             بخش مردان۱: ۹  نفر             بخش هاشمی نژاد: ۱ نفر

درآمد حاصل از دندانپزشکی:……

 

تعداد بیماران ویزیت شده توسط هر پزشک:      دکتر شعبان پور ۱۴۰ نفر              دکتر خلیلی ۳نفر

 

تعداد بیماران پذیرش شده از هر بخش:

بخش موج: ۴نفر                                بخش مردان۱: ۸نفر                              بخش دختران:۴۵نفر

 

بخش صدف:                                    بخش مردان ۲: ۵نفر                              بخش مروارید:۸نفر

 

بخش دریا: ۳نفر                                بخش مرجان:                                      بخش هاشمی نژاد:۳نفر

 

بخش مردان: ۲نفر                            بخش ریحانه:۴۴نفر                                 پرسنل:۴ نفر

 

بخش ساحل: ۷نفر                           بخش روان:۱۰نفر

گزارش عملکرد دندانپزشکی در فروردین ماه

تعداد پذیرش شده از هر بخش:

موج:۱۱ نفر

صدف: ۰

دریا :۲نفر

مردان ۱ :۰

بخش روان :۱۰

مرداند دو:۳نفر

مردان سه:۲نفر

مردان چهار:۷نفر

دختران:۴۲نفر

بخش ساحل:۶نفر

هاشمی نژاد :۱نفر

مروارید:۳نفر

پاویون :۰

بخش مرجان:۱نفر