گزارش عملکرد دندانپزشکی شهرک در شهریور ماه ۹۶

تعداد بیماران پذیرش شده :۷۳نفر

بخش مردان ۱ :۲ نفر                    بخش مردان ۲: ۵ نفر                     بخش مردان ۳: ۲نفر

بخش مردان ۴: ۴ نفر                    بخش موج :۳نفر                           بخش دختران :۲۴ نفر

بخش مرجان :۴نفر                        بخش دریا : ۲نفر                          بخش روان : ۱۲ نفر

بخش مروارید: ۲ نفر                      بخش صدف: ۲ نفر                       بخش ساحل :۷ نفر

بخش هاشمی نژاد: ۴ نفر            پرسنل : ۳ نفر

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید