گزارش عملکرد واحد دندانپزشکی شهرک در مهر ماه ۹۶

پذیرش ۶۹ نفر بیمار

 1. بخش مردان ۱ : ۹ نفر
 2. بخش مردان ۲ : ۱ نفر
 3. بخش مردان ۳ : ۲ نفر
 4. بخش مردان ۴ : ۱ نفر
 5. بخش صدف: ۳ نفر
 6. بخش روان ک ۳ نفر
 7. بخش موج : ۱۱ نفر
 8.  بخش ساحل : ۲ نفر
 9. بخش مرجان : ۴ نفر
 10. بخش دختران : ۱۸ نفر
 11. بخش هاشمی نژاد: ۴ نفر
 12. بخش دریا : ۵ نفر
 13. بخش مروارید: ۲ نفر
 14. پرسنل: ۴ نفر

در آمد حاصل از ترمیم دندان های پرسنل : ۷۰۰۰۰ تومان

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید