شماره های تماس

تلفن های مستقیم

تلفنخانه

۲_۵۶۲۷۵۲۷۱

تلفن گویا:             ۵۱۴۳

 مدیریت

۵۶۲۷۶۴۷۵-۵۶۲۷۵۴۴۴

 مشارکت های مردمی

۵۶۲۷۵۱۸۷۸-۸

 مدد کاری

 ۵۶۲۷۶۴۷۴

روابط عمومی

۵۶۲۷۵۲۷۳

 

 

فکس

مدیریت

۵۶۲۷۶۴۷۵

مشارکت های مردمی

۵۶۲۷۶۵۴۵