دسته: اخبار

گزارش عملکرد دندانپزشکی شهرک در شهریور ماه ۹۶

تعداد بیماران پذیرش شده :۷۳نفر بخش مردان ۱ :۲ نفر                    بخش مردان ۲: ۵ نفر                     بخش مردان ۳: ۲نفر بخش مردان ۴: ۴ نفر                    بخش موج :۳نفر                           بخش دختران :۲۴ نفر بخش...