کسب مقام اول و دوم در مسابقات المپیک شنا

در تاریخ ۹۴/۹/۲۶ سیزدهمین همایش فرهنگی ورزشی المپیک ویژه که مخصوص مسابقه رشته ورزشی  شنا بوده در مجموعه ورزشی کوثر واقع در خیابان دیباجی جنوبی تهران برگزار شد که با توجه به دعوت بعمل آمده تعداد بیست نفر از مددجویان پسر شهرک نمونه در مسابقه شرکت نمودند که مددجویان مشروح زیر از شهرک نمونه مقام کسب نمودند که بدریافت پاداش نقدی نائل شدند

۱-مددجو حمید -مشرفی    در شنا کرال سینه مقام اول ودر شنا کرال پشت مقام دوم

۲-مددجو بهرام -رضبائی     در شنا کرال سینه مقام اول ودر شنا کرال پشت مقام دوم

۳-مددجو احمد-غفوری       در شنا کرال سینه مقام دوم

۴-مددجو علی یوسفی فر  در شنا کرال سینه مقام دوم

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید