گزارش عملکرد کارگاه خیاطی در دی ماه ۱۳۹۵

بریدن و دوختن ۳۰دست مانتو بهیاری و ۴دست لباس فرم انبار ،۱۴ دست پیراهن و شلوار برای آشپزخانه ،۴ دست لباس فرم فضای سبز ، ۱۵ دست رپوش سفید ، ۹ دست لباس فرم تاسیسات ، ۳ دست لباس نگهداری ، ۳ دست لباس فرم مددجوی آموزشی دختران و ۳ دست لباس فرم مددجوهای آموزشی پسران و تعمیرات لباس های پرسنل که جمعا ۹۶ دست لباس بریده و دوخته شده است.

بریدن لباسهای شخصی پرسنل که درآمد حاصل از آن ۴۴۷۵۰۰ تومان بوده است که تحویل امور مالی گردید

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید