ریحانه به روایت تصویر

۲

مددجویان در مشهد مقدس

تصویر پاییز شهرک نمونه

تصویر پاییز شهرک نمونه

تصویر پاییز شهرک نمونه

تصویر پاییز شهرک نمونه

تصویر پاییز شهرک نمونه

تصویر پاییز شهرک نمونه

تصویر پاییز شهرک نمونه

تصویر پاییز شهرک نمونه

نمای داخلی محوطه شهرک نمونه

نمای داخلی محوطه شهرک نمونه

کارگاه گلیم و فرش بافی

کارگاه گلیم و فرش بافی

۱۱۰

۵۵۵۶۵۹

گروه سرود

گروه سرود

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی گلیم بافی

کارگاه آموزشی گلیم بافی

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی

جشن تولد مددجویان در آلاچیق شهرک

جشن تولد مددجویان در آلاچیق شهرک

۱۰۴

کلاس های درسی

کلاس های درسی

لاقات مدیر عامل محترم موسسه با مددجویان

ملاقات مدیر عامل محترم موسسه با مددجویان

قهرمانی مددجویان در المپیک معلولین

قهرمانی مددجویان در المپیک معلولین

اعزام مددجویان به المپیک معلولین در چین

اعزام مددجویان به المپیک معلولین در چین

۵۱

محوطه داخلی شهرک نمونه

محوطه داخلی شهرک نمونه

۱۱۸۱۲۱

محوطه داخلی شهرک نمونه

محوطه داخلی شهرک نمونه

محوطه داخلی شهرک نمونه

محوطه داخلی شهرک نمونه

ملاقات مدیر عامل محترم موسسه با مددجویان

ملاقات مدیر عامل محترم موسسه با مددجویان

ملاقات مدیر عامل محترم موسسه با مددجویان

ملاقات مدیر عامل محترم موسسه با مددجویان

ملاقات مدیر عامل محترم موسسه با مددجویان

ملاقات مدیر عامل محترم موسسه با مددجویان

DSC00109

محوطه داخلی شهرک نمونه

محوطه داخلی شهرک نمونه

محوطه داخلی شهرک نمونه

محوطه داخلی شهرک نمونه

محوطه داخلی شهرک نمونه

محوطه داخلی شهرک نمونه

محوطه داخلی شهرک نمونه

محوطه داخلی شهرک نمونه

محوطه داخلی شهرک نمونه

محوطه داخلی شهرک نمونه

محوطه داخلی شهرک نمونه

محوطه داخلی شهرک نمونه

محوطه داخلی شهرک نمونه

محوطه داخلی شهرک نمونه

محوطه داخلی شهرک نمونه

محوطه داخلی شهرک نمونه

ورودی موسسه

ورودی موسسه

ملاقات تیم شرکت نفت با مددجویان شهرک نمونه

ملاقات تیم شرکت نفت با مددجویان شهرک نمونه

مددجویان در مشهد

مددجویان در مشهد

a (1)۳۴۶۵۴۵۴۷۱۲۷۱SAM_0462

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید