گزارش عملکرد واحد دندانپزشکی در خرداد ماه۱۳۹۶

تعداد بیمار های پذیرش شده  ۹۱ نفر

بخش مرجان:۷ نفر                   بخش ۴ مردان: ۴نفر              بخش مروارید:۳ نفر

بخش ۱ مردان:۶ نفر                 بخش هاشمی نژاد:۹ نفر       بخش صدف ۱ نفر

بخش ۲ مردان :۷نفر                 بخش روان ۹ نفر                     بخش ساحل ۱۲ نفر

بخش ۳مردان :۵ نفر                 بخش موج ۳ نفر                     بخش دختران :۲۳ نفر

پرسنل :۲ نفر

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید