گزارش عملکرد دندانپزشکی شهرک نمونه در مرداد ماه ۱۳۹۶

تعداد پذیرش بیماران :۱۰۵ نفر

بخش مردان :۷ نفر                بخش مردان ۲: ۸ نفر              بخش ۴ مردان : ۴ نفر

بخش ویژه: ۸ نفر                  بخش موج: ۱۲ نفر                  بخش مرجان : ۹ نفر

بخش ریحانه : ۲ نفر               بخش دریا : ۵ نفر                    بخش صدف : ۶ نفر

بخش مروارید : ۵ نفر             بخش ساحل : ۱۱ نفر             بخش هاشمی نژاد : ۴ نفر

بخش دختران : ۱۵ نفر           پرسنل: ۹ نفر

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید