دسته: مطالب ویژه

قابل توجه

قابل توجه

(قابل توجه) پیرو انتقال توانخواهان عزیز مراکز دخترانه سوده همدانی و شهید هاشمی نژاد و استقرار دختران و سالمندان و معلولین هر دومرکز در بزرگترین شهرک نمونه مددجویان ایران ،ملکیت مراکز مورد اشاره به...