برچسب: فوتسال،تنیس روی میز،دوچرخه سواری

بار دیگر مددجویان بزرگترین شهرک نمونه مددجویان ایران مقام آفرین شدند

در تاریخ ۹۵/۲/۱۶ تعداد چهارده نفر مدد جو پسر و تعداد شش نفر مدد جو دختر (از بزرگترین شهرک نمونه مددجویان ایران )در پانزدهمین همایش فرهنگی و ورزشی المپیک  ویژه ایران در رشته (فوتسال،تنیس...